Με την χρήση του ιστότοπου και των υπηρεσιών του, ο καταναλωτής κάνει δεκτούς τους ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ οι οποίοι έχουν σκοπό την παροχή κατα το δυνατόν βέλτιστων υπηρεσιών Συμβουλευτικής στην Ψυχική Υγεία

Συνεπώς ενημερώνεται, και με την χρήση των υπηρεσιών κάνει ΡΗΤΩΣ αποδεκτά και μη αμφισβητήσιμα τώρα και στο μέλλον, τα παρακάτω:

  1. Η Συμβουλευτική στην Ψυχική Υγεία που παρέχεται μέσω των υπηρεσιών, τόσο online καθώς και γραφείου, στοχεύει στην καλύτερη διαχείριση δυσκολιών και στην αντιμετώπιση ψυχολογικών δυσλειτουργιών που αντιμετωπίζει ο πελάτης στην λειτουργικότητα της καθημερινότητάς του και το πως αυτός την αισθάνεται. Δεν αντικαθιστά σε καμία περίπτωση παραπομπή σε ψυχίατρο αν αυτή κριθεί απαραίτητη για αγωγή με φάρμακα. 
  2. Ο πελάτης κατανοεί ότι ο Ψυχοθεραπευτής ως Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας παρέχει Γνωσιακή Ψυχοθεραπεία, με μοναδικό γνώμονα την παροχή της μέγιστης Ψυχολογικής βοήθειας & υποστήριξης , και πάντα βάσει της επιστημονικής του εκπαίδευσης και κατάρτισης, όπως αυτή παρουσιάζεται στο βιογραφικό του . Τυχόν οργανικό πρόβλημα υγείας του πελάτη, στο παρελθόν ή τώρα,  προηγούμενη αγωγή απο ψυχίατρο ή θεραπεία με άλλον συνάδελφο ψυχικής υγείας ή τυχόν νοσηλεία σε ψυχιατρικό ίδρυμα πρέπει να γνωστοποιείται στον Ψυχοθεραπευτή απο την πρώτη Συνεδρία.
  3. Ο Ψυχοθερεπευτής ενεργεί με βάση τα δεδομένα που δίνει ο πελάτης τα οποία  οφείλουν να είναι πραγματικά και να μην παραβιάζουν προσωπικά δεδομένα τρίτων ατόμων. Ψευδείς δηλώσεις για τον ίδιο και τα γεγονότα που ζει, κατανοεί οτι αποπροσανατολίζουν την ψυχοθεραπεία και οδηγούν σε μειωμένα αποτελέσματα.
  4. Η online Ψυχοθεραπεία πραγματοποιείται μέσω SKYPE , προγράμματος βιντεοκλήσης το οποίο και παρέχει τις συγκεκριμένες προδιαγραφές ασφαλείας που δίνει η microsoft. Πέραν αυτών ΚΑΜΙΑ ευθύνη δεν φέρει ο ιστότοπος και ο Ψυχοθεραπευτής απο κακόβουλη χρήση τρίτων. Σε οποιαδήποτε τέτοια περίπτωση διατηρεί κάθε νόμιμο δικαίωμα για την εξασφάλιση της υστεροφημίας και των συμφερόντων του.
  5. Στην online Συμβουλευτική  τηρείται ΠΛΗΡΩΣ το απόρρητο του πελάτη όπως και στην Συνεδρία Γραφείου. Η δε όλη διαδικασία διεξάγεται σύμφωνα με τους κανονισμούς για online παροχή Ψυχολογικών Υπηρεσιών της ISΜΗO (Παγκόσμιος Οργανισμός Online υπηρεσιών Ψυχική Υγείας). Ο Ψυχοθεραπευτής μπορεί να χρησιμοποιήσει δεδομένα πραγματικής πραγματοποιηθείσας Συνεδρίας ΜΟΝΟ για επιστημονικούς λόγους όπως ορίζει ο κανόνας Δεοντολογίας Ψυχοθεραπείας και πάντα προστατεύοντας ΡΗΤΑ κάθε στοιχείο ταυτότητας του πελάτη.
  6. Η Συνεδρία, online ή γραφείου, ο διάλογος , τα στοιχεία, καθώς και κάθε πληροφορία που εμπεριέχει αυτή, αποτελούν ΚΑΙ προσωπικά Δεδομένα του Ψυχοθεραπευτή. Ως εκ τούτου ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΡΗΤΑ  και στον πελάτη η χρησιμοποίηση ολόκληρης ή μέρους της, σύνοψη ή αναφορά ή περίληψη, και διάθεσή τους έναντι οιοδήποτε τρίτου χωρίς την έγγραφη και μόνο άδεια του Ψυχοθεραπευτή . Κάθε άλλο μέσο απόδειξης Συγκατάθεσής του αποκλείεται.
  7. Ο πελάτης θεωρεί το τίμημα της Συνεδρίας πλήρως αποδεκτό ώς λογικό και δίκαιο, και αποκλείει ΡΗΤΑ κάθε μελλοντική διεκδίκηση δικαιώματος επιστροφής του ή αμφισβήτησής του.
  8. Ο πελάτης με την χρήση των υπηρεσιών του ιστότοπου δηλώνει ότι είναι ενήλικος 18+. 
  9. Τόσο ο παρών ιστότοπος όσο και ο Ψυχοθεραπευτής, οι διαχειριστές του, καθώς και οι συνεργαζόμενοι με αυτόν φορείς, επιφυλάσσονται κάθε νομίμου δικαιώματος τους διεκδίκησης αποζημίωσης , ηθικής και οικονομικής, έναντι οιοδήποτε προσβάλλει άμεσα ή έμμεσα, ενός η περισσοτέρων των παρόντων όρων, ή ενεργήσει γενικά με τρόπο που θα αποφέρει ζημιά οποιασδήποτε μορφής σε αυτούς. (Οικονομικής ή Φήμης τους ή υπόστασής τους).
  10. Για κάθε διαφορά, αρμόδια είναι τα Δικαστήρια Θεσσαλονίκης.